آشنایی با خشک کن های تبریدی FD و کاربردشان در کمپرسور – 1403

خشک کن های تبریدی FD

 

هوای فشرده که به شبکه هوا وارد می شود 100% از بخار آب اشباع شده است. هنگام سردکردن هوای فشرده رطوبت آن تقطير می شود. و نه تنها به سيستم هوای فشرده بلکه به توليد نهايی نيز آسيب می رساند. اطلس کوپکو برای از بين بردن اين مشکل انواع جديدی از خشک کن های تبريدی FD ( درایر ) را توليد کرده است اين خشک کن ها کارايی بالايی دارند و دقيقا با نصب و تجهيزات کاربردی کمپرسور G منطبق هستند. به علاوه تکنولوژی پيشرفته اين دستگاه های به همراه مبردهای R1344,R404A اطمينان حاصل می کند که اين دستگاه ها خطری برای محيط زيست ايجاد نمی کنند. این دستگاه باید تمام ضوابط و استانداردهای بين المللی کنونی و آينده محيط زيست را برآورده می کنند.

يک سيستم نمونه در خشک کن های FD تبریدی  ( Refrigerated air dryers ) کمپرسور  :

مخزن دريافت هوا : فيلتر DD : خارج ساختن ذرات تا اندازه 1 ميکرون محتوای روغن در 20°C=0.5mg/m3
خشک کن FD
فيلتر PD : گيراندازی ذراتی به کوچکی 1 ميکرون محتوای روغن در 20°C=0.01mg/m3GA132-180 و 315VSD (موتور با سرعت متغيير) يک کمپرسور تک مرحله ای مارپيچی است که مستقيما توسط يک موتور الکتريکی با سرعت متغيير کار می کند. از طريق مطابقت دادن سرعت موتور با فشار شبکه هوا، کمپرسور مصرف انرژی را بهبود می کشد و باندهای فشار عملياتی را کاهش می دهد. اين مجموعه در دو نوع آب خنک شو و هوای خنک شو توليد می شود. نوع Full Feature همچنين در مواقعی که خشک کن تبريدی نصب می شود در بدنه کاری موجود می باشد. يک مجرای فرعی بر طبق استاندارد در ماشين های Full Feature نصب می شود. همچنين GA315VSD مجهيز به يک خشک کن تلفيقی نيز است.

آشنایی با خشک کن های تبریدی FD و کاربردشان در کمپرسور ( 1402 ) - 1

آشنایی با خشک کن های تبریدی FD و کاربردشان در کمپرسور ( 1402 ) – 1

کمپرسور مار پيچی روغن تزريقی در خشک کن تبریدی FD ضوابط

 • تنظيم موتور سرعت  متغيير از طريق مطابقت داده سرعت موتور با فشار شبکه هوا
 • کمپرسور های VGAVSD مصرف انرژی را بهينه سازی می کند. و دامنه فشار عملياتی را کاهش می دهد.
 • تنظيم گر بطور پيوسته سرعت موتور را تغيير می دهد و بدين ترتيب تا جايي که ممکن است فشار شبکه را کنترل می کند.بدين ترتيب نوسان فشار خيلی پايين خواهد بود.
 • فشار تمام بار / بی بار اصلا وجود ندارد بلکه فشار فقط در همان نقطه از پيش برنامه ريزی شده ثابت است.
 • موتور برطبق تقاضای هوا روشن و خاموش می شود. سرعت برطبق فشار شبکه تغيير می کند.
 • اگر فشار شبکه بالاتر باشد، سرعت کاهش می يابد.
 • اگر فشار شبکه پايين تر باشد، سرعت افزايش می يابد.

مراقبت و نگهداری آسان در خشک کن های تبریدی FD 

هواکش موتور هواکش و کلاهک هواکش به عنوان يک سيستم واحد با يکديگر تلفيق شده اند. کل اين مونتاژ توسط لوله به دستگاه متصل شده است که برای تميز کردن کولری می توان آن را سريعا خارج کرد.

مخزن جدا کننده هوا/روغن نيز دارای يک چنين طرحی است: جابجايی دستگاه جدا کننده هوا/روغن خيلی راحت است فقط از طريق باز کردن سرپوش مخزن.

باز دهی انرژی در خشک کن های تبریدی FD – مقايسه هزينه چرخه زندگی (LCC) در طول يک دوره 5 ساله

 • 2% نصب
 • 9% تعمير و نگهداری
 • 12% سرمايه گذاری
 • 77% مصرف انرژی
 • کمپرسور VSD در درایرهای تبریدی FD
 • 2% نصب
 • 9% تعمير و نگهداری
 • 12% سرمايه گذاری
 • 77% مصرف انرژی
 • 22% صرفه جويی (هزينه چرخه زندگی )
آشنایی با خشک کن های تبریدی FD و کاربردشان در کمپرسور ( 1402 ) - 2

آشنایی با خشک کن های تبریدی FD و کاربردشان در کمپرسور ( 1402 ) – 2

VSD صرفه جويی ها و برگشت سرمايه در درایر تبریدی
صرفه جويي ها وبرگشت سرمايه به شدت به نوسان در تقاضای هوا بستگی دارد طبق بررسی های بررسی ها انجام شده سه پروفيل برای تقاضای هوا نشان داده شده است.
کمپرسورهای GAVSD بنابر نوسان در تقاضای هوا هزينه انرژی  مصرفی را تا 35%  کاهش می دهند.
مقايسه هزينه چرخه زندگی (LCC) در طول يک دوره 5 ساله نشان می دهد مصرف انرژی تا 50% کاهش يافته  است. در نتيجه يک صرفه جويی 22% درصدی در LCC ايجاد شده است.
بطور ميانگين هزينه اضافی يک VSD در مقايسه با هزينه انرژی خشک کن تبريدی استاندارد 22% بيشتر صرفه جويی می کند.
به پاس صرفه جويی درانرژی  کل هزينه يک کمپرسور VSD ظرف  3 سال باز می گردد.
GA VSD اين قابليت را دارد که ظرفيت کمپرسور را متناسب با تقاضای هوا کم و زياد کند. GA VSD از طريق تغيير سرعت موتور می تواند کاملا تقاضای متغيير هوا را کنترل می کند.
وقتيکه تقاضای هوا کاهش می يابد GA VSD هوا را پايين می آورد و همچنين مصرف انرژی الکتريکی نيز کاهش می يابد.
اين ويژگی کليدی GA VSD است اين سيستم از طريق مطابقت دادن تقاضای هوا ، مصرف انرژی را کاهش می دهد. عملکرد دستگاه بر طبق استاندارد ISO 1217، ويرايش 3 پيوست C-1996 سنجيده می شود.

شرايط مبنا: فشار هوای ورودی مطلق (14.5psi) 1bar، درجه حرارت هوای ورودی 20°C(68°F) FAD در فشارهای کاری زير سنجش می شود: گونه های 7.5bar در فشار 7 bar، گونه های 8.5 bar در فشار 8bar، گونه های 10bar درفشار 9.5bar گونه های 13bar در فشار 12.5bar گونه های 100psi در فشار 100psi، گونه های  125psi در فشار 125psi، گونه های  150Psi در فشار 150psi، گونه های  200psi در فشار 193psi (2) سطح صدا برطبق که آزمايش Pneurop/cagi PN8TC2.2، تولرانس 3db(A) سنجش می شود. 4°C تا 3 نقطه شبنم فشار خشک کن تلفيقی در شرايط مبنا قابليت خارج کردن ذراتی با اندازه 1 ميکرون ذرات روغن باقي مانده 0.1 mg/m3 توسط فيلتر تلفيقی GA315VSD با سيستم ورودی هوای ساده ای و بدون سوپاپ تخليه بار و سوپاپ کنترل شده هوايی کار می کند. سيستم ورودی هوا کاملا باز است GA 315 VSD به محض چرخش روتور مار پيچی بطور پيوسته هوا را تحويل می دهد.بنابر ميزان تقاضای هوای فشرده ،تحويل هوا تغيير می کند از طريق کاهش يا افزايش در سرعت موتور محرک، که فقط منطبق ما تقاضا، انرژی مصرف می کند. اين سيستم ساده ورودی هوايی GA 315VSD در مقايسه با کمپرسور ثابت استاندارد حقيقتا بدون نياز به تعمير و نگهداری است. در نتيجه از تلاف های داخلی جلوگيری می شود و بازده سيستم افزايش می يابد. کمپرسور GAVSD از نوع آب خنک دارای يک هواکش خنک کننده است که دارای سرعت متغيير می باشد. به يک مبدل فرکانس اصلی متصل می شود و بدين ترتيب بازدهی کلی آن افزوده می گردد و هنگام عمليات سطح صدا کاهش می يابد. کمپرسور GA VSD آب خنک شو از يک مبدل حرارتی از جنس فولاد ضد زنگ استفاده می کند. مدار هوا و روغن بطور کل بدون نياز به واشر در تلفيق با يکديگر هستندو بدين ترتيب قابل اطمينان می باشند.

مبدل فرکانس در خشک کن های تبریدی FD مبدل فرکانس GA132-180VSD :

مشخصات فنی بالا و مناسب برای ولتاژ بالا داونه فرکانس 500 V تا 380 ، برای هر دو فرکانس  50 و 60HZ منطبق بار همنود (Electro Magnetic Compatibility (EMC)89/336/EEC همچنين دارای سطح مشخصی از انتشارو ايمنی مرتبط با سيگنال های فرکانس می باشد و از هر گونه تاثير ماشين (و بلعکس) بر سنجش ها، مدارهای کنترل و تاسيسات ممانعت می کند. مبدل فرکانس GA 315 VSD مشخصات بالا و مناسب برای ولتاژ بالا / باند فرکانس 500V تا 380 برای هر دو فرکانس 600HZ تا 50 اين مبدل فرکانس به ابزارهای الکترنيکی مجهز است تا عملکردی بهينه را بدست آورد و به بازدهی کلی سيستم بيافزايد. اين مبدل تولرانس بالايی در برابر اختلالات الکترو مغناطيسی دارد و دارای سطح انتشار پايينی می باشد. از این طریق استفاده از ابزارهای محافظتی داخلی حاصل می شود از جمله فيلتر RFI. به علت مطابقتش با EMC (قابليت سازگاری الکترو مغناطيسی)، دارای قابليت کاربرد جهانی و سطح معينی از انتشار و ايمنی مرتبط با سيگنال های فرکانس بالا است.بدين ترتيب از ايجاد هرگونه تاثير ماشين (يا بلعکس) بر روی سنجش ها، مدارهای کنترل و تاسيسات ايمنی ممانعت می شود. مجهز يا يک صفحه کنترل alpha-numeric (الفبا عددی) است، اين صفحه کنترل برای تشخيص آسان و بررسی پيوسته سيستم استفاده می شود.

آشنایی با خشک کن های تبریدی FD و کاربردشان در کمپرسور ( 1402 ) - 3

آشنایی با خشک کن های تبریدی FD و کاربردشان در کمپرسور ( 1402 ) – 3

موتور اصلی در خشک کن های تبریدی FD :
GA VSD مستقيما توسط موتور سرعت متغيير به حرکت انداخته می شود. قدرت اين موتور به ترتيب برای 180,132 و 200KW سنجش می شود.
برای بازدهی بهينه کلی، ماشين های VSD مستقيما توسط کوپلينگ ويژه ای به راه انداخته می شوند تا نقطه ای اوج گشتاور در هنگام روشن کردن موتور و دردوره های شتاب و واشتاب کاهش يابد.

خشک کن های تبریدی FD .

گزينش های استاندارد در خشک کن تبریدی FD  :

 • OSD تلفيقی
 • بازيابی انرژی
 • محفظه نگه دارنده روغن
 • مجرای تخليه آب الکترونيک
 • فيلتر هوای ورودی
 • روغن HD به جاری RIF (برای افزايش دوام تا 8000h)
 • محفظه نگهدارنده روغن
 • تاييديه هايی آزمون عملکرد
 • تاييديه آزمون عملکرد
 • بسته بندی مناسب برای سفر دريايی
 • سيستم  IT/NT
 • کنترل SOM

 

پیشنهاد: چنانچه قصد خرید درایر تبریدی دارید با انتخاب اطلس کاسپین، می‌توانید بهترین و باکیفیت‌ترین درایر تبریدی مارک اطلس کوپکو و … را تهیه فرمایید. ، فروشگاه اینترنتی ما به آدرس : compressoryar.ir آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است.

همچنین اگر در هر یک از مراحل خرید، با مشکل مواجه شدید، می‌توانید با شماره های :

33357480 028

09122000264

09122000359

تماس بگیرید تا کارشناسان و متخصصان ما، به تمامی ابهامات و سوالات شما پاسخ دهند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *