درایر تبریدی ( Refrigerated air dryers ) - 1

درایر تبریدی ( Refrigerated air dryers ) که با نام خشک کن یخچالی تبریدی نیز شناخته میشود .

برای از بین بردن رطوبت و کاهش دمای هوای حاصله از کمپرسور موجب ورود هوای مناسب می شود.

دستگاه درایر تبریدی دارای سیستم عملکرد بسیار ساده ای می باشد.

این دستگاه ها به عنوان یک مبدل بین کمپرسور و قسمت ورودی هوا به سالن نصب می شوند و هوای وارد شده به سالن را تصفیه می کنند.

برای تمامی دستگاه ها هوای دارای رطوبت به مانند سم می ماند. رطوبت هوا و ذرات آب موجود در آن باعث خورده شدن قطعات فلزی و کاهش طول عمر آن ها می شوند.

از طرف دیگر در کارخانه های مواد غذایی و یا سردخانه ها ورود آب و رطوبت باعث فاسد شدن غذا ها و میوه ها می شود و به همین علت استفاده از دستگاه درایر تبریدی بسیار ضروری است.

به طور کلی دستگاه درایر تبریدی در تمامی مکان هایی که از سیستم کمپرسور هوا برای تهویه هوا استفاده می کنند کاربردی است. اما به دلیل حساسیت در برخی مکان ها نیاز بیشتری برای نصب آن ها احساس می شود.