AC-AR-500-2-450x450_5f0f4061a3df2d296547ad380aa066d4

مخزن ذخیره هوای فشرده AC-AR-500 ، اطلس کوپکو

مخزن ذخیره هوای فشرده AC-AR-500 ، اطلس کوپکو ، atlascopco ، atlas