1089057520

1089057520 ،سنسور اختلاف فشار کمپرسور اطلس کوپکو

1089057520،
سنسوراختلاف فشار کمپرسور اطلس کوپکو، Atlas Copco،AtlasCopco