AC-AR-1500-450x450_48e27eb25d4d08b216fabe5659308a39

مخزن ذخیره هوای فشردهAC-AR-1500 Air Receiver ،اطلس کوپکو

مخزن ذخیره هوای فشردهAC-AR-1500 Air Receiver ،اطلس کوپکو،atlascopco،atlas copco